Dr. Abdul Samadh Memorial Hospital
Maldives
ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ، ލެޕްޓޮޕް، ފަދަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

   ނަންބަރު : (IUL)ASMH-Procure/ASMH/2022/65

 

 

އިޢުލާން

 

ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ފަދަތަކެތި ހޯދުން

ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް، ލެޕްޓޮޕް، ޕްރިންޓަރ އިތުރުން ހޮސްޕިޓަލށް ބޭނުންވާ ބައެއްތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ  ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވިމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ގެޒެޓްކުރެވިފައިވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޝީޓް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ފަހު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ރަޖިސްޓްރީކުރުން ކުރިއަށް ދާނީ 06 ނޮވެމްބަރ 2022 އިން 09 ނޮވެމްބަރ 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން   [email protected]އަށް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޝީޓް އީމެއިލްކޮށް ނުވަތަ ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެންނެވެ. ރެޖިސްޓަރ ކުރައްވާފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެފަހުން ގެންނަ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް: 10 ނޮވެމްބަރ 2022 ، މެންދުރު 13:00 ގެ ކުރިން [email protected]އަށް މެއިލްކޮށް ނުވަތަ 6845161 ނަންބަރ ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހެޅުން:  15 ނޮވެމްބަރ 2022 ، މެންދުރު 14:00 އަށް

ތަން: ޑރ. އަބދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮފީސް އިމާރާތުގެ މީޓިންގ ރޫމް (1 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

06 November 2022
ހޯދާ