މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ސަރވިސްގެ ބޭނުމަށް ލޯންޗެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ ޖަލުތައް ހުރި ރަށްރަށަށް ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ލޯންޗެއް ގަތުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު: (IUL)167-PR/167/2022/100 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީވެ، ލޯންޗެއް ގަތުމަށް އަލުން އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ދުވަހާއި ގަޑިއަށް މި އޮފީހަށް (ޣާޒީ ބިލްޑިންގ) ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރުން

10 ނޮވެމްބަރ 2022

ބުރާސްފަތި

13:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުން

16 ނޮވެމްބަރ 2022

ބުދަ

13:00

31 އޮކްޓޫބަރު 2022
ހޯދާ