ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުޑަހުވަދޫ އަކިރޭރޭ ސަރަހައްދުގައި ކައުންސިލުން ތަރައްޤީކުރަމުންދާ ފުޓްސެލް ދަނޑުގައި ސަބްބޭސް ހެދުމާއި ޓާފްއެޅުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު:

     

ކުޑަހުވަދޫ އަކިރޭރޭ ސަރަހައްދުގައި ކައުންސިލުން ތަރައްޤީކުރަމުންދާ ފުޓްސެލް ދަނޑުގައި ސަބްބޭސް ހެދުމާއި ޓާފްއެޅުމަށް ބޭނުންވާތީ އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށް ޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

  • މި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
  • ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 26 އޮކްޓޯބަރ 2022 އިން 06 ނޮވެމްބަރ 2022 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެދުވަހެއްގެ 9:00 އިން 12:00އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ ބީލަންރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މި މުއްދަތުގައި ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ބީލަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ އަގަކީ 150.00ރ އެވެ.
  • ޕްރީބިޑްމީޓިންގ އޮންނާނީ  07 ނޮވެމްބަރ 2022 ވާ ހޯމާ ދުވަހުގެ 10:00 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކޮންފަރެސް ހޯލުގައެވެ.
  • މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 16 ނޮވެމްބަރ 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00ގެ ކުރިން ބީލަންފޮތުގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ. އަދި 17 ނޮވެމްބަރ 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00ގައި ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކޮންފޮރެންސް ހޯލަށް ވަޑައިގަތެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.
  • ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތާއި ސުންގަޑި ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
  • އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

- ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

- ފޯން : 7908156

- އީމެއިލް: [email protected]

26 އޮކްޓޫބަރު 2022
ހޯދާ