މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގރ.1 - ތިލަފުށި ސޭލްސް / ކ. ތިލަފުށި

މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ ގރ.1  

 1

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

 ތިލަފުށި ސޭލްސް / ކ. ތިލަފުށި

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

 އަސާސީ މުސާރަ: 4400.00ރ

 ފުޑް އެންޑް ހާރޑްޝިޕް އެލަވަންސް: 1800.00ރ

 އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސް: 2000.00ރ

 ފެރީ އެލަވަންސް: 636.00ރ

 އަދި އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން އިތުރު   ގަޑީގެ   ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ

 ޕެންޝަން: ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ޕެންޝަނަށް ފައިސާ   އުނިކުރެވޭނެއެވެ

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް:

 ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް އިން މަދުވެގެން 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން

 ނުވަތަ ގުޅޭ ދާއިރާ އަކުން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3 ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު މަދުވެގެން 1 އަހަރު މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު

 އޯރޑަރ ނެގުމާއި ކޭޝް ބިލް، ކުރެޑިޓް ބިލް ހެދުން

 ޖީ.ޑީ.އެން އަދި ޖީ.އާރ.އެން ހެދުން

 ކައުންޓަރ ބެލެހެއްޓުން

 ރީޖަނަލް އޮޕަރޭޝަންސްގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން

 އިދާރީ އެހެނިހެން މަސައްކަތް

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.)

 ޕޮލިސްރިޕޯޓް 

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ

 ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 30 އޮކްޓޯބަރ 2022 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

ސުންގަޑި:

 މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު   ކުރެވޭ   ފަރާތްތަކަށެވެ. ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ   ހުށަހެޅުންތައް ބާޠިލު   ކުރެވޭނެއެވެ

 އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވާނީ:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 21-02 އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ، – 2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން: 3335614   ފެކްސް: 3335615

އީމެއިލް:[email protected]

23 އޮކްޓޫބަރު 2022
ހޯދާ