ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލ. މާބައިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

މިހޮސްޕިޓަލުގެ ނަންބަރު: (GRH-HR/IUL/2022/53)  (22 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ.

ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ A2 ފޯމާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 25 އޮކްޓޫބަރ 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ

20 އޮކްޓޫބަރު 2022
ހޯދާ