މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

 

         މިދަންނަވާ ފަރާތުގެ ވާރިޘަކު ހުރިނަމަ ޢާއިލީގޮތުން ހުރި ގާތްކަން ބަޔާންކޮށް 07 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނ.މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

  1. އަލްމަރްޙޫމް ޙަސަން ޢަބްދުއްރަޙްމާން ސިލްވަރސްޓަރ ނ.މަނަދޫ
16 އޮކްޓޫބަރު 2022
ހޯދާ