ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލ.މާވަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޑްރައިވަރ މަގާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

މިހޮސްޕިޓަލުގެ ނަންބަރު: (GRH-HR/IUL/2022/50)  (14 ސެޕްޓެމަބަރ 2022 ) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ.

ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ A2 ފޯމާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 16 އޮކްޓޯބަރ 2022 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ

11 އޮކްޓޫބަރު 2022
ހޯދާ