ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން – ސެޕްޓެންބަރު 2022

 (IUL)196-C/1/2022/61 :ނަންބަރު

 
ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން – ސެޕްޓެންބަރު 2022
 
މި އިޢުލާނާއެކު ހިމަނައިފައި މިވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވައިފައިވާ ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތަށް، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހު މި އޮފީހުން ގަނެފައިވާ މުދާ އަދި ހޯދައިފައިވާ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ ތަފްސީލެވެ.
 
15 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1444
 
11 އޮކްޓޫބަރު 2022
ހޯދާ