މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިނިސްޓްރީގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން

މަސައްކަތް

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ

 

 (IUL)25-A4/25/2022/57 :  ނަންބަރު 

 

 

ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް


 

 އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

މި މިނިސްޓްރީގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަމްބަރ:  (IUL)25-A4/25/2022/32 ގުޅިގެން އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމުގައިވާތީ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

ވީމާ، އަމިއްލަތަކެއްޗާއި ވަޞީލަތް ބޭނުންކޮށްގެން މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 13 އޮކްޓޯބަރ‏ 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓްކުރައްވައި، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ‏20 އޮކްޓޯބަރ‏ 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  3323400 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.   

 


‏10‏ އޮކްޓޯބަރ‏ 2022

10 އޮކްޓޫބަރު 2022
ހޯދާ