ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިޑު އިވެލުއޭޝަން ޝީޓް

ލ.މާމެންދޫ ވޭސްޓްމެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރަށް ޕިކަޕެއް ގަތުމަށް ބޭނުންވެ މިއިދާރާއިން ކުރި ނަންބަރު: (IUL)403-A/403/2022/156 (12 ސެޕްޓެންބަރު 2022) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ އިވެލުއޭޝަން ޝީޓް ޢާންމު ކުރީމެވެ. އިވެލުއޭޝަން ޝީޓާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ 16 އޮކްޓޫބަރު 2022 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ އީމެއިލް  [email protected] އަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

10 އޮކްޓޫބަރު 2022
ހޯދާ