ތިނަދޫ ސްކޫލް/ ގދ.ތިނަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭ2 ޝީޓު ޢާންމުކުރުން ( ލައިބްރަރީ އެސިސްޓެންޓް)

މި ސްކޫލުގެ IUL)GS-216-HR/GS-216/2022/23) ނަންބަރު އިޢުލާނުން ލައިބްރަރީ އެސިސްޓެންޓަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގެ، އެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ އޭ2 ޝީޓް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރީމެވެ.

މި އޭ2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، މި އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 12ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މި ސްކޫލަށް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 

ޝަކުވާ ހުށަހަޅުއްވަން އީ-މެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] މެއިލްއަށެވެ.

10 އޮކްޓޫބަރު 2022
ހޯދާ