ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދެކޮޓަރީގެ ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފަން

ދެކޮޓަރީގެ ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެ.

މި މަދަރުސާގައި 2015 ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ފޮނުއްވާ، ޕްރިންސިޕަލް ގދ.ގައްދޫގައި ހުންނެވުމަށް ބޭނުންވާ އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން 2 (ދޭއް) ކޮޓަރީގެ ގެއެއް (ބޮޑުކޮޓަރިއާއި ބަދިގެއާއި ކާގެވެސް ހިމެނޭ) ، ދިރާސީ 1 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މި މަދަރުސާއަށް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، 2 (ދޭއް) ކޮޓަރީގެ ގެއެއް (ބޮޑުކޮޓަރިއާއި ބަދިގެއާއި ކާގެވެސް ހިމެނޭ) މި މަދަރުސާއަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، މި މަދަރުސާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ގޭގެ ވެރިފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އެހެން މީހަކު ފޮނުއްވާނަމަ، އެމީހަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށް ސިޓީއެއް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

އައިޓަމް/ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

06-11-2014

ބުރާސްފަތި

10:30

ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އިދާރާ

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

13-11-2014

ބުރާސްފަތި

10:30

ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އިދާރާ

05 މުޙައްރަމް 1436

29 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ