މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސިނޮލޮޖީ ނެޓްވޯކް އެޓޭޗްޑް ސްޓޯރޭޖެއް ހޯދުމަށް

މަސައްކަތް

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ

 

(IUL)25-A4/25/2022/40:  ނަންބަރު 

 

ސިނޮލޮޖީ ނެޓްވޯކް އެޓޭޗްޑް ސްޓޯރޭޖެއް ހޯދުމަށް


 

 އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

މި މިނިސްޓްރީގެ ފައިލް ސާވަރ ބެކަޕް ކުރުމަށް ސިނޮލޮޖީ ނެޓްވޯކް އެޓޭޗްޑް ސްޓޯރޭޖެއް ހޯދުމަށް 21 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ގައި ކުރި އިއުލާން ނަންބަރ: (IUL)25-A4/25/2022/36ބާތިލް ކުރުމަށްފަހު މި ނެޓްވޯކް އެޓޭޗްޑް ސްޓޯރޭޖް ހޯދުމަށް އަލުން އިއުލާން ކުރަމެވެ.

 

Description

Item

Nos

Model: RS2418RP

CPU: INTEL Atom C3538

CPU Clock Rate: 2.1 GHz

CPU Cores: 4

Total Physical Memory: 4096 MB

Synology NAS

1

Drive Size: 6 TB

Type: NASware HDD

Storage Drive

12

 

މި މަސައްކަތާގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް އަދި ބިޑް ސަބްމިޝަން ފޯރމް މި އިޢުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ވީމާ، މި މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 18 އޮކްޓޯބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:30 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށެހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީގެ އައި.ސީ.ޓީ މެއިލްއަށް ([email protected]) މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.


‏06‏ އޮކްޓޯބަރ‏ 2022

06 އޮކްޓޫބަރު 2022
ހޯދާ