މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
މިލްކުވެރިކަން

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް     

        ނ.މާފަރު، ދިވެހިރާއްޖެ                             

މިލްކުވެރިކަން

 

       މިދަންނަވާ ތަކެއްޗާއި ތަންތަނުގެ މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދައުވާކުރާ ފަރާތެއްވާނަމަ 07 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަކުން އެކަން ނ.މާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

  1. ނ.މާފަރު "އޮއިސިސް"އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަގޯތީގައިވާ އެންމެހާ އިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ
  2. ނ.މާފަރު "ގަސްދޮށުގެ "އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަގޯތީގައިވާ އެންމެހާ އިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ
  3. ނ.މާފަރު "ރުއްދޮށުގެ"އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަގޯތީގައިވާ އެންމެހާ އިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ
  4. ނ.މާފަރު "ފީރޯޒުގެ"އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަގޯތީގައިވާ އެންމެހާ އިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ
  5. ނ.މާފަރު "ކަނޑުނޫގެ"އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަގޯތީގައިވާ އެންމެހާ އިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ
04 އޮކްޓޫބަރު 2022
ހޯދާ