މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
މިލްކުވެރިކަން

މި އިޢުލާންވަނީ 05 އޮކްޓޫބަރު 2022 13:59 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް     

        ނ.މާފަރު، ދިވެހިރާއްޖެ                             

 އިޢުލާން

މިލްކުވެރިކަން

       މިދަންނަވާ ތަކެއްޗާއި ތަންތަނުގެ މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދައުވާކުރާ ފަރާތެއްވާނަމަ 07 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަކުން އެކަން ނ.މާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

  1. ނ.މާފަރު "އޮއިސިސް"އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަގޯތީގައިވާ އެންމެހާ އިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ
  2. ނ.މާފަރު "ގަސްދޮށުގެ "އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަގޯތީގައިވާ އެންމެހާ އިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ
  3. ނ.މާފަރު "ރުއްދޮށުގެ"އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަގޯތީގައިވާ އެންމެހާ އިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ
  4. ނ.މާފަރު "ފީރޯޒުގެ"އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަގޯތީގައިވާ އެންމެހާ އިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ
  5. ނ.މާފަރު "ކަނޑުނޫގެ"އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަގޯތީގައިވާ އެންމެހާ އިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

                          08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1444

                          04 އޮކްޓޯބަރ 2022

 

04 އޮކްޓޫބަރު 2022
ހޯދާ