ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލ. މާވަށު ޞިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޑުރައިވަރު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް


ލ.މާވަށު ޞިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޑުރައިވަރ ވަޒީފާއަށް
ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

 

 

 

 

               
 

މަޤާމުގެ ނަން: ޑުރައިވަރު

 
 

އަސާސީ މުސާރަ: -/3470

 
 

އިޢުލާނު ނަންބަރު:  GRH-HR/IUL/2022/50

 
 

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު: 21 ސެޕްޓެންބަރ 2022

 
   

 

 

       
   

ކެންޑިޑޭޓް ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

 ޝަރުޠު ހަމަވޭ

 ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

 
     
 

1

CN 01

36

   

 

2

CN 02

38

 

 

 

3

CN 03

41

 

 

 

 

4

CN 04

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ [email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6800844 އަށެވެ.

25 ސެޕްޓެންބަރު 2022
ހޯދާ