ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލ. މާބައިދޫ އެޓެންޑެންޓް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ލ. މާބައިދޫ އެޓެންޑެންޓް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

 
 

ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

 

 

 

 

               
 

މަޤާމުގެ ނަން: އެޓެންޑެންޓް

 
 

އަސާސީ މުސާރަ: -/3470

 
 

އިޢުލާނު ނަންބަރު:  GRH-HR/IUL/2022/49

 
 

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު: 19 ސެޕްޓެންބަރ 2022

 
   

 

 

       
   

ކެންޑިޑޭޓް ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

 ޝަރުޠު ހަމަވޭ

 ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

 
     
 

1

CN 01

29

   

 

2

CN 02

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ [email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6800844 އަށެވެ.

25 ސެޕްޓެންބަރު 2022
ހޯދާ