ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ސަރވިސްކޮށް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

(IUL)196-C/1/2022/57 :ނަންބަރު

 

  މިއޮފީހަށް 02 (ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 04 ޓޮޝިބާ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ސަރވިސްކޮށް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެވެ.
  ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް 2022 އޮކްޓޫބަރު 03 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ މެއިލް އެޑްރެހަށް، ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތާއެކު މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ އަދި މުއްދަތު ހަމަވުމަށް ފަހު، ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
ކުންފުނީގެ ނަން:
ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން:
މާޤާމް:
އީމެއިލް:
ފޯނު ނަންބަރު:
  ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް [email protected] އަށް މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މެއިލް ކުރެއްވުމަށްފަހު ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް، މެއިލް މިއޮފީހަށް ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ އެފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ ޒިންމާއެކެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން: 2022 އޮކްޓޫބަރު 04 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިއޮފީހުގައެވެ.

ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިޢުލާނާއެކު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

24 ޞަފަރު 1447

20 ސެޕްޓެންބަރު 2022
ހޯދާ