ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން – އޮގަސްޓު 2022

 (IUL)196-C/1/2022/56 :ނަންބަރު    

ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން – އޮގަސްޓު 2022

މި އިޢުލާނާއެކު ހިމަނައިފައި މިވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވައިފައިވާ ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތަށް، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހު މި އޮފީހުން ގަނެފައިވާ މުދާ އަދި ހޯދައިފައިވާ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ ތަފްސީލެވެ.

23 ޞަފަރު 1444

19 ސެޕްޓެންބަރު 2022
ހޯދާ