ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލ. އިސްދޫ ޞިއްހީމަރުކަޒުގެ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

މަޤާމުގެ ނަން: ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް

 
 

އަސާސީ މުސާރަ: -/9060

 
 

އިޢުލާނު ނަންބަރު:  GRH-HR/IUL/2022/45

 
 

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު: 13 ސެޕްޓެންބަރ 2022

 
   

 

 

       
   

ކެންޑިޑޭޓް ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

 ޝަރުޠު ހަމަވޭ

 ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

 
     
 

1

CN 01

37

 

 

 

 

 

 

 

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ [email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6800844 އަށެވެ.

19 ސެޕްޓެންބަރު 2022
ހޯދާ