މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެވޯޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭ

 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރުއްވާފައި ވާ

ނަންބަރު 13-P/CIR/2020/50  (09 ޑިސެމްބަރު 2020) ސާކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރ

IUL)101-HR/1/2022/130) (2 ޖޫން 2022) އިޢުލާނާއި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރ IUL)101-HR/1/2022/118) (30 ޖޫން 2022) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ. 

15 ސެޕްޓެންބަރު 2022
ހޯދާ