މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް މާލެއަތޮޅު (ކ) ކާށިދޫގެ ފަޅުތެރެއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ބެތިމެޓްރީ ސަރވޭ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު i(IUL)88-ADHR/88/2022/73 އިޢުލާނަށް ގެނެވޭ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު

 

ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް މާލެއަތޮޅު (ކ) ކާށިދޫގެ ފަޅުތެރެއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ބެތިމެޓްރީ ސަރވޭ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު i(IUL)88-ADHR/88/2022/73 އިޢުލާނަށް ގެނެވޭ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު

މިއިއުލާނާއިއެކު އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއިއެކު، ބީލަމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމްސެޓް އެއްކަރުދާސްކުރެވިފަ ނުވާތީ، މި އިޢުލާނާއިއެކު ފޯމް ސެޓް އެއްކަރުދާސްކޮށް، މިކަން އިޞްލާޙު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތާރީޙު މިވަނީ ފަސް ކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގަޑިތައަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ހަރަކާތް

ތާރީޚް

ގަޑި

ތަން

ބީލަން ހުށަހެޅުން/ހުޅުވުން

22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 (ބުރާސްފަތި)

10:00

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް (ވެލާނާގެ، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

 

އިޢުލާނާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން   [email protected] އަށް އީ-މެއިލް ކުރައްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

14 ސެޕްޓެންބަރު 2022
ހޯދާ