ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކެންޓީނުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކެންޓީނުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިމަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ކެންޓީނުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 16 އޯގަސްޓް 2022 ގައި ކުރި އިއުލާން ނަންބަރ GS22/2022/0038 އާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މިކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިނުވާތީ އެ އިއުލާން ބާޠިލްކޮށް މިމަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިއުލާންކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވާ އާދިއްތަދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި މަރުކަޒަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި މަރުކަޒަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

14 ސެޕްޓެންބަރު 2022
ހޯދާ