މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
10 އޯޑިއޯ ވިޝުއަލް ކޮންފަރެންސިންގ ސިސްޓަމް ހޯދުމާއި މަލްޓި ޕާޓީ އޯޑިއޯ ވިޝުއަލް ކޮންފަރެންސް އަދި ޓްރެއިނިންގ ރޫމެއް ޤާއިމުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް 10 އޯޑިއޯ ވިޝުއަލް ކޮންފަރެންސިންގ ސިސްޓަމް ހޯދުމާއި މަލްޓި ޕާޓީ އޯޑިއޯ ވިޝުއަލް ކޮންފަރެންސް އަދި ޓްރެއިނިންގ ރޫމެއް ޤާއިމުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި މިނިސްޓްރީއަށް 10 އޯޑިއޯ ވިޝުއަލް ކޮންފަރެންސިންގ ސިސްޓަމް ހޯދުމާއި މަލްޓި ޕާޓީ އޯޑިއޯ ވިޝުއަލް ކޮންފަރެންސް އަދި ޓްރެއިނިންގ ރޫމެއް ޤާއިމުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (ވެލާނާގޭގެ 09 ވަނަ ފަންގިފިލާ) ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (ވެލާނާގޭގެ 09 ވަނަފަންގިފިލާ) ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

30 އޮކްޓޫބަރު 2014 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 11:45 އަށް

13 ނޮވެންބަރު 2014 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3341436 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

02 މުޙައްރަމް 1436

26 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ