އދ. ދިއްދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

މި އިޢުލާންވަނީ 09 ސެޕްޓެންބަރު 2022 13:10 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


އދ. ދިއްދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ

 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

 

މިސްކޫލްގެ ނަމްބަރު  GS159/IUL/2022/06 (21 ޖުލައި 2022) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ޓީޗަރުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރީމެވެ.

 

  މި ޝީޓާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި ސްކޫލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީމެއިލް ކުރައްވާނީ[email protected]    ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6680060 ނަންބަރަށެވެ.

08 ސެޕްޓެންބަރު 2022
ހޯދާ