ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2022ތަރައްޤީ ޕުލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތް (ޖުލައި، އޮގަސްޓް 2022)

ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަމަށް!

 

2022ތަރައްޤީ ޕުލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތް (ޖުލައި، އޮގަސްޓް 2022)

 

                  އޮގަސްޓް 2022ގެ ނިޔަލަށް ލ. ކުނަހަންދޫގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ތަފްސިލީ ރިޕޯޓް މި ނޯޓާއި އެކު އާންމު ކުރީމެވެ.

                   ވީމާ، އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދެއްނެވީމެވެ.

އިޙްތިރާމް ގަބޫލުކުރެއްވުންއެދެމެވެ.

  02 ޞަފަރު  1444

29  އޮގަސްޓް 2022

29 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ