ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލްކުރުން (މަސްވަރާ ބައްދަލްވުން )

އިޢުލާން

 

ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލްކުރުން

 

                ޤާނޫން ނަމްބަރ 2010/7 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 107 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖުލައި މަހު ބާއްވަން ޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލްވުން، 30 އޮގަސްޓް 2022ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:30ގައި ލ.ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގައި އޮންނާނެއެވެ.

މި ބައްދަލްވުމުގައި ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންކަން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

  1. 2023 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް
  2. 2023 ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލާ މަސައްކަތު ތާވަލު
  3. ކައުންސިލުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތް ތަކުގެ ތަފްސީލު
  4. ތަރައްޤީ ޕުލޭނަށް ސިފައަންނަމުން ދާގޮތް 2022-2026
  5. 2022މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހުރި މަސައްކަތްތަށް ކުރިއަށް ދާ މިންވަރު
  6. ކައުންސިލުން ކުރިއަށްދާ ކަންކަމުގައި މަސްވަރާކުރުމާއި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުން
  1. ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު (ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި )

 

                ވީމާ، މި ބައްދަލްވުމުގައި ކުނަހަންދޫގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެ ދެއްވުން އެދެމެވެ.          އަދި ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހިޔާލެއް މަސްވަރާއެއް ވާކަމުގައި ވާނަމަ ބައްދަލްވުމުގައި ހިއްސާކޮއްދެއްވުން އެދެމެވެ.      

29 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ