ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
(IUL)405-A/2022/41 އިޢުލާން ނަމްބަރު IUL) 405-A/2022/22) (20 އޭޕްރިލް 2022)ގެ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް މަޤާމް ނަމްބަރު J-337231އާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

 

(IUL)405-A/2022/41

     އިޢުލާން ނަމްބަރު IUL) 405-A/2022/22) (20 އޭޕްރިލް 2022)ގެ  އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް މަޤާމް ނަމްބަރު J-337231އާއި ގުޅޭ

 

                      މި ކައުންސިލްގެ ނަމްބަރު  IUL) 405-A/2022/22)   އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވްގެ މަޤާމް ނަމްބަރު J-337231އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތި ލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ A2ސީޓް ސިވިލްސާވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 2021(ދެވަނަ އިސްލާހު) 03ޖޫން 2021 އާއި އެއްގޮތަށް އާންމު ކުރީމެވެ.  

 

                     ވީމާ، A2 ސީޓް އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ 01 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 14:00ގެ ކުރިން މިކައުންސިލަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޝަކުވާ  ހުށަހަޅުއްވާނަމަ  ފޮނުއްވާނީ  [email protected]   ނުވަތަ [email protected] މިމެއިލަށެވެ.

އިތުރުމަޢުލޫމާތު  ހޯއްދެވުމަށް  ރަސްމީދުވަސްތަކުގެ  ހެނދުނު 8:00 ން 14:00 އާދެމެދު  މިކައުންސިލްއިދާރާގެ  9995970 ނަންބަރު

ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

29 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ