ޣާޒީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ސްކޫލް ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ކުދިނަށްދޭނެ ދަބަސް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލް ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ކުދިނަށްދޭނެ ދަބަސް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ.

މި ސްކޫލުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ކުދިނަށްދޭނެ ދަބަސް ގަންނަން ބިޑްކުރި އިއުލާން (IUL)GZS/2022/53 ގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު އަގުތަކެއް ހުށަހަޅާފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެ އިއުލާން ބާތިލް ކޮށް އައު އިއުލާން އަކަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

މިކަމަށް ކޯޓޭޝަން ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު: 18/2014) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު: 19/2014) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

*(ބޭނުންވާ ދަބަސްގެ އަދަދު: 1900)

*(ބޭނުންވާ ދަބަސްގެ ކުލަ: ކުރީމް ކުލަ)

* މި އިއުލާންއާއި އެއްކޮށް ދަބަހުގެ ފޮޓޯ އެއް ކަރުދާސްކޮށްފައިވާނެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2022 ސެޕްޓެމްބަރ 04 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 10:00ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  [email protected]

އިތުރުމައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 7602085 ނަންބަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

28 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ