ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކެންޓީން ހިންގާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

c

 

 

 

 

ކަލާފާނުސްކޫލް

   މާލެ . ދިވެހިރާއްޖެ 

KS-B/IUL/2022/12އިއުލާން ނަންބަރު:

 

ކަލާފާނުސްކޫލުގެ ކެންޓީން ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ 02 ވަނަ އިއުލާން


 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

1-  ކަލާފާނުސްކޫލްގެ ކެންޓީން  ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. އެހެންކަމުން ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

2-  މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 22 އޮގަސްޓް 2022 އިން  27 އޮގަސްޓް 2022 ތިރިގައިވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ދެންނެވީމެވެ.  ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

3-  ލިންކް: https://forms.gle/3rLTo8Cc57qNNAjv9

 

4-  މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 29 އޮގަސްޓް 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

5-  ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ  04 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ކަލާފާނު ސްކޫލް ގައެވެ.

6-  މި ޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

7-  އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

ކަލާފާނުސްކޫލް

އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން:  3328991

އީ-މެއިލް: [email protected]

21 އޮގަސްޓް 2022

21 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ