ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
(KS-R/IUL/2022/52) ގެ A2 ޝީޓް

އިޢުލާން ނަންބަރު (KS-R/IUL/2022/52) ގެ A2 ޝީޓް އިސްލާހުކުރުމަށް ފަހު އާއްމުކުރުން


މިސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު (KS-R/IUL/2022/52) ގެ A2 ޝީޓް  އާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ[email protected]  އަށެވެ.

18 އޮގަސްޓް 2022

18 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ