ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ކަލާފާނު ސްކޫލް
  ދިވެހިރާއްޖެ

 

ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މަޤާމުގެ ނަން:              ބައޮލޮޖީ ޓީޗަރ   

އަސާސީ މުސާރަ:            12409 - 9214 ރުފިޔާ (އިއުލާނުގައި ތަފްޞީލް ހިމެނިފައި)

އިޢުލާނު ނަންބަރު:           KS-R/IUL/2022/54

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:    16 އޮގަސްޓް 2022                    ގަޑި:  13:00

 

 

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

ޝަރުޠު ހަމަވޭ

ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

1

KS/BIO/2022/54-01

23

 

2

KS/BIO/2022/54-02

32

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ (3326607) އަށެވެ.

 18 އޮގަސްޓް 2022

 

18 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ