ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
''ސެމިނަރ ފޮރ ވޮލީބޯލް ކޯޗަސް އެންޑް ޕްލޭޔަރސް ފްރޮމް މޯލްޑިވްސް'' އާއި ގުޅޭ:

  ނަންބަރ IUL)NSA-VAM/NSA-VAM/2022/19)

        

      

އިޢުލާން

 

''ސެމިނަރ ފޮރ ވޮލީބޯލް ކޯޗަސް އެންޑް ޕްލޭޔަރސް ފްރޮމް މޯލްޑިވްސް'' އާއި ގުޅޭ: 

 

ޗައިނާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ދެއްވާ ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ދަށުން ވޮލީބޯލް ކޯޗުންނާއި ކުޅުންތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސެމިނަރ އެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  މިގޮތުން މި ސެމިނަރގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް ފޯމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީމެވެ.

 

ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން: 

ސެމިނަރ ފޮރ ވޮލީބޯލް ކޯޗަސް އެންޑް ޕްލޭޔަރސް ފްރޮމް މޯލްޑިވްސް

ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ދާނެ ތާރީޚު: 

2022 ނޮވެމްބަރ 10 ން 30 އަށް

ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެފަހު ތާރީޚް:

2022 އޮގަސްޓް 23 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން 

ޖާގަ:

25

ކިޔަވާދޭ ބަސް:

އިނގިރޭސި ބަސް 

ޝަރުތު:

އިނގިރޭސި ބަސް ފަރިތަކަމާއި އެކު ލިޔަން ކިޔަން އެނގުން އަދި ވޮލީބޯލް ކޯޗެއް/ކުޅުންތެރިއެއްގެ  ގޮތުގައި މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

https://docs.google.com/forms/d/1YUenc99d0hO0AK3_E8hSwlRe7HeApOtQsH0w6coJWns/edit މި ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު: 

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް، 3317015

 

  

 
16 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ