މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހިންގުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށްހިފުން

ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

    ނ.މާޅެންދޫ،

    ދިވެހިރާއްޖެ.

އިޢުލާން

ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހިންގުމަށްޓަކައި މަދުވެގެން 02 ކޮޓަރި، 01 ސިޓިންރޫމް އަދި 01 ފާޚާނާ ހިމެނޭ ޢިމާރާތެއް (ފަރުނީޗަރ ނުހިމަނާ) ކުއްޔަށްހިފަން ބޭނުންވެގެން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: D5C-A/2022/1 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވަނީ 01 ފާރާތުން ކަމަށްވާތީ، އެޢިއުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2022 އޮގަސްޓް 23 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 2022 އޮގަސްޓް 30 ވަނަދުވަހުގެ 10:00އަށް ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު  ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު އަދި މަޢުލޫމާތު  ފުރިހަމަ ނުވާ އަންދާސީހިސާބު ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.

18 މުޙައްރަމް 1444

16 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ