ބ. ހިތާދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މި އިޢުލާންވަނީ 16 އޮގަސްޓް 2022 10:54 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


މިމަރުކަޒުގެ ނަންބަރ: (ILU) F13-HC/2022/06 (19 އޭޕްރީލް 2022) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު ޢާމްކުރީމެވެ. މިޝީޓާއިމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 18 އޮގަސްޓް 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ކުރިން މިމަރުކަޒުގެ ނަންބަރ 6600037 ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected]  އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

16 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ