ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ކަލާފާނު ސްކޫލް
  ދިވެހިރާއްޖެ

 ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މަޤާމުގެ ނަން:             މަސައްކަތު  

އަސާސީ މުސާރަ:           3100 ރުފިޔާ (އިއުލާނުގައި ތަފްޞީލް ހިމެނިފައި)

އިޢުލާނު ނަންބަރު:           KS-R/IUL/2022/53

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:    14 އޮގަސްޓް 2022                   ގަޑި:  13:00

 

 

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

ޝަރުޠު ހަމަވޭ

ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

1

KS/MASK/2022/53-01

45

 

2

KS/MASK/2022/53-02

37

 

3

KS/MASK/2022/53-03

49

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ (3326607) އަށެވެ.

16 އޮގަސްޓް 2022 

16 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ