ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ކަލާފާނު ސްކޫލް
  ދިވެހިރާއްޖެ

 

ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މަޤާމުގެ ނަން:             ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ (ވޭޖް)  

އަސާސީ މުސާރަ:           12410 - 6000 ރުފިޔާ (އިއުލާނުގައި ތަފްޞީލް ހިމެނިފައި)

އިޢުލާނު ނަންބަރު:           KS-R/IUL/2022/52

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:    14 އޮގަސްޓް 2022                    ގަޑި:  13:00

 

 

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

ޝަރުޠު ހަމަވޭ

ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

1

KS/PRI-WAGE/2022/52-01

29

 

2

KS/PRI-WAGE/2022/52-02

32

 

3

KS/PRI-WAGE/2022/52-03

37

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ (3326607) އަށެވެ.

15 އޮގަސްޓް 2022 

15 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ