ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބްގެ ކަރަންޓް ވިއުގަ ތަރައްޤީކުރަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

މި މަދަރުސާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބްގެ ކަރަންޓް ވިއުގަ ތަރައްޤީކުރަން ބޭނުންވެގެން މި މަދަރުސާއިން ކުރި ނަންބަރު:(GS-30/IUL/2014/15 (01-10-2014 ގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހާޒިރުވެފައިނުވާތީ، އެ އިޢުލާންވެސް ބާޠިލުކޮށް، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަލުން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މި މަދަރުސާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އައިޓަމް/ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

23-10-2014

ބުރާސްފަތި

10:30

ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އިދާރާ

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

30-10-2014

ބުރާސްފަތި

10:30

ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އިދާރާ

18 ޛުލްޙިއްޖާ 1435

12 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ