ޣާޒީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤުރުއާން ޓީޗަރ A2 ޝީޓް - އިޢުލާން ނަންބަރު GZS/2022/71

މިސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު  GZS/2022/ 71ގެ  A2 ޝީޓް އާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ ީ [email protected]  އަށެވެ.

10 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ