ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭ 2 ޝީޓް އާމްކުރުން

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

 

ޓީޗަރ (ދިވެހި) މަޤާމް ގެ އޭ2 ފޯމް

 

މި އިދާރާގެ ނަންބަރު: GS91/IUL/2022/09 (09 ފެބްރުއަރީ 2022) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ޓީޗަރ  މަޤާމް (ނަންބަރ J-364265) އަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ  ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް އާއި މެދު ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މި އަދުންފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި (14 އޮގަސްޓް 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން) އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީމެއިލްކުރާނީ  [email protected]   އަށެވެ.

10 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ