ޣާޒީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު GZS/2022/70

މިއިދާރާގެ އިއުލާން ނަންބަރު(IUL)GZS/2022/70  ( 01 އޮގަސްޓް 2022) އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އިސްލާހު ކުރުމަށްފަހު އާންމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ. އަދި ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 14 އޮގަސްޓް 2022 ވާ އާދިއްތަ  ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected]   އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

10 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ