ޙާފިޡް އަޙުމަދު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިޔަދޮވި ބަދަލުކުރުމާއި ބެހޭ

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލް                                       Hafiz Ahmed School                                                             

   ފުވައްމުލައް ސިޓީ، ދިވެހިރާއްޖެ                       Fuvahmulah City, Maldives                                                                

       ނަންބަރ: (IUL)GS-74/GS-74/2022/19                     

                        ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު                                                                               

ދިޔަދޮވި ބަދަލު ކުރުމާއި ބެހޭ

1. މިސްކޫލުގެ އޮފީސް އިމާރާތުގެ ދެބިތުގެ ދިޔަދޮވި ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މިސްކޫލުގެ

ނަންބަރ (IUL)GS74/GS74/2022/10,11 އިއުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބީލަން ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ،އަލުން

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފާރަތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި

ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

2. މިޕްރޮޖެކްޓްގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2022އޮގަސްޓް 10 ން 2022 އޮގަސްޓް17 ށް ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ

8:30 އިން 13:30 އަށް މިސްކޫލުގެ ރިސެޕްޝަނަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ

މިމުއްދަތުގައި ނަންނޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2022 އޮގަސްޓް 18 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ

އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ. 

3. ސުވާލު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ސާފުކޮށް ދިނުން  2022 އޮގަސްޓް 21 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00ގައި                                   

މި ސްކޫލުގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި އޮންނާނެއެވެ.

4. ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2022 އޮގަސްޓް 24 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި  މި ސްކޫލުގެ މީޓިންގ

ރޫމުގައި

5. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

6. ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް

ކަނދުވަލި މަގު، ފުވައްމުލައް ސިޓީ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން:  6861989

އީ-މެއިލް: [email protected]

ކޮޕީ-މެއިލް: [email protected]

                              11 މުޙައްރަމް 1444

                              09 އޮގަސްޓް 2022  

 

 

     

09 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ