މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

               ބ.ކިހާދޫ

           ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު :  F6C-A/2022/1

އިޢުލާން

 

މިލްކުވެރިކަން:

 

            ބ.ކިހާދޫ  / ފެހިވިލާ   މުޙައްމަދު ޖަމީލްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބ.ކިހާދޫ / ބޮޑުހިރި އެވެކިޔުނު އަމިއްލަ ގޯއްޗާއި، އެގޯތީގައިވާ އެންމެހައި އިމާރާތްތަކާއި ވަޅުފަދަ ތަންތަނާއި، މިލްކުވެރިކަމާއި މެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއްވާނަމަ 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިކޯޓަށް ލިޔުމަކުން އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

 

                   10 މުޙައްރަމް 1444 ހ

 

                   08 އޯގަސްޓް 2022 މ

 

08 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ