އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ ކެންޓީނު ހިންގާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

މިސްކޫލްގެ ކެންޓީން ހިންގާދޭނެފަރާތެއްހޯދުން:

މިސްކޫލްގެ ކެންޓީން ހިންގާދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަމްބަރ:AS-B/IU/2022/59 އިޢުލާނާ

ގުޅިގެންއެއްވެސްފަރާތަކުން ބިޑްހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ނުވާތީ އެއިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން ކެންޓީން ހިންގުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް  ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

  1. މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިއަކުން ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކާބޯތަކެތި ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފާރަތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ އިތުރު ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  2. މި ޕްރޮޖެކްޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް 2022 އޮގަސްޓް 08 ން 2022 އޮގަސްޓް 14 ދުވަހު 14:00  އަށް ތިރީގައިވާ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް "ބިޑް ރަޖިސްޓްރީ ފޯމް" ފުރިހަމަކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

"ބިޑް ރަޖިސްޓްރީ ފޯމް" ގެ ލިންކު:  https://bit.ly/3p3au3w

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2022 އޮގަސްޓް 11 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި އިޢުލާންގެ 7 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ އެޑްރެހަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
  2. ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2022 އޮގަސްޓް 16 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައިމިސްކޫލްގެ ހޯލްގައެވެ.
  3. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  4. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
  5. ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން

    އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް

ޗާންދަނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.                                                

ފޯން: 7793747

އީ-މެއިލް: [email protected]

ކޮޕީ-މެއިލް: [email protected]

10 މުޙައްރަމް  1444

08  އޮގަސްޓް 2022

08 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ