އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 Sheet - Dhivehi 54

 

18 ޖުލައި 2022 ގައި މިސްކޫލުން ކުރި ނަންބަރު AS-A/IU/2022/54 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ޓީޗަރުގެ މަގާމަށް އެދި ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ކުރެވުނު އިންޓަވިއުއިން އެފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. މި A2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި [email protected] އަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 08 އޮގަސްޓް 2022

 

 

08 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ