މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އޮތޯރިޓީއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މިދެންނެވި އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 22 އޮކްޓޫބަރު 2014 ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް އެކަން އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

1-   ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C9838A-02-10-T  ލާންޗް

2-   ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C8708A-02-10-T  ލާންޗް

     އުޅަނދުތަކުގެ ވެރިފަރާތް: ސްވެނިއަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

3-   ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: P1967B-08-F ދޯނި

      އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް: މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ޢަލީ/ ލިލީމާގެ، ބ. މާޅޮސް

08 ޛުލްޙިއްޖާ 1435

02 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ