އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އއ.ފެރިދޫ ޕްރީސްކޫލަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ އޭ 2 ޝީޓު

ނަންބަރު:A/IUL/344/2022/50

 

އިޢުލާން

އއ.ފެރިދޫ ޕްރީސްކޫލަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ އޭ 2 ޝީޓު

އއ.ފެރިދޫ ޕްރީސްކޫލަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް، 2022 ޖުލައި 24 ގައި މިއިދާރާއިން ކުރި ނަންބަރު: A/IUL/344/2022/44 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އޭ 2 ޝީޓު މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. މި ނަތީޖާ ޝީޓާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، 2022 އޮގަސްޓް 9 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 ގެ ކުރިން މިކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ މިކައުންސިލްގެ އީމެއިލް [email protected] މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެދެމެވެ.

06 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ