އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އއ.ފެރިދޫ ޕްރީސްކޫލަށް ވޭޖް އުޞޫލުން ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ އޭ 2 ޝީޓު

ނަންބަރު:A/IUL/344/2022/49

 

އިޢުލާން

އއ.ފެރިދޫ ޕްރީސްކޫލަށް ވޭޖް އުޞޫލުން ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ އޭ 2 ޝީޓު

އއ.ފެރިދޫ ޕްރީސްކޫލަށް ވޭޖް އުޞޫލުން ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް، 2022 ޖުލައި 24 ގައި މިއިދާރާއިން ކުރި ނަންބަރު: A/IUL/344/2022/43 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އޭ 2 ޝީޓު މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. މި ނަތީޖާ ޝީޓާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، 2022 އޮގަސްޓް 9 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 ގެ ކުރިން މިކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ މިކައުންސިލްގެ އީމެއިލް [email protected] މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.  

06 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ