ޙާފިޡް އަޙުމަދު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަރަބި ޓީޗަރ (ރިލީފް) A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 

A2 ޝީޓު އާންމުކުރުން 

މި ސްކޫލުގެ ނަންބަރު: GS-74/GS-74/2022/15 (4 ޖުލައި 2022) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޓީޗަރ އަރަބި (ރިލީފް) ގެ  މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ (A2) ޝީޓް ޢާންމުކުރުމަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ. މި A2 ޝީޓް އާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ  [email protected]  އަށެވެ.

6 އޮގަސްޓް 2022

06 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ