ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ކަލާފާނު ސްކޫލް
  ދިވެހިރާއްޖެ

ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މަޤާމުގެ ނަން:                ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓީޗަރ  

އަސާސީ މުސާރަ:               12409 - 9214 ރުފިޔާ

އިޢުލާނު ނަންބަރު:               KS-R/IUL/2022/48

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:        04 އޮގަސްޓް 2022                          ގަޑި:  13:00

 

 

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

ޝަރުޠު ހަމަވޭ

ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

 1

KS/SEN/2022/48-01

44

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ (3326607) އަށެވެ.

06 އޮގަސްޓް 2022

06 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ